[[en]]Traditionally, I visited the 'Bazaar Steendam' with my parents, a large toy shop located in, guess where, the Steendam. During this preparatory visit, I sniffed, touched and admired the toys that would soon adorn my wish list. A week before St Nicholas, Mummy went on an 'errand' and upon her return, my brother and I were firmly requested to go to our bedroom. The tension that had built up as a result knew only one outcome on the morning of December 6th, after we had carefully left our letter to St. Nicholas on the central heating the day before. At dawn, most of my dreams came true as we unwrapped Luke's X-Wing Fighter under the affable gaze of parents and grandparents.How times have changed. Today, a typical toddler takes the iPad in hand, usually during 'potty training', to fill the virtual shopping basket with toys selected by an algorithm. Mum finalises the order using her Paypal account and a little later, underpaid workers get to work delivering the toys to the doorstep within 24 hours. Of course, from time to time we express our displeasure at the wretched working conditions at Amazon and speak out against Post.nl. But our indignation, like our New Year's resolutions, soon fade away when we order the next parcel. After all, as parents we are busy today, and this is nice and efficient. [[nl]]Traditioneel bezocht ik met mijn ouders de ‘Bazaar Steendam’, een grote speelgoedzaak die zich weinig verassend in de Steendam bevond. Tijdens dit voorbereidend bezoek snoof, betaste en bewonderde ik het speelgoed dat spoedig mijn verlanglijstje zou sieren. Een week voor Sinterklaas ging mammalief dan ‘op boodschappen’ en bij haar terugkeer werden mijn broer en ikzelf resoluut verzocht onze kamer te gaan opzoeken. De hierdoor opgebouwde spanning kende maar een ontknoping op de ochtend van 6 december, nadat we daags voorheen de brief aan de Sint zorgvuldig aan de centrale verwarming achterlieten. Bij het ochtendgloren kwamen mijn, meeste, dromen uit bij het uitpakken van Luke’s X-Wing Fighter onder de minzame blik van ouders en grootouders. Wat zijn de tijden veranderd. Vandaag neemt een doorsnee kleuter de iPad ter hand om, meestal tijdens de ‘potjestraining’ het virtuele winkelmandje te vullen met speelgoed dat een logaritme heeft geselecteerd. Mamalief finaliseert de bestelling met behulp van de Paypal account en even later gaan onderbetaalde arbeiders aan de slag om het speelgoed binnen de 24 uur op de stoep af te leveren. Natuurlijk uiten we van tijd tot tijd ons ongenoegen over de erbarmelijke werkomstandigheden bij Amazon en spreken we schande over PostNl. Maar onze verontwaardiging ebt, net als onze goede voornemens met nieuwjaar, al snel weg bij het bestellen van het volgende pakketje. Als ouders hebben we het immers druk vandaag, en dit is lekker efficiënt.


[[en]]Therefore we shouldn’t be surprised that companies traditionally organise themselves to meet our demand, quickly and cheaply. In other words, companies try to be cost-efficient. They therefore assess how well they are succeeding by using parameters such as ROE (Return on Equity). In simple terms, this is the ratio of net profit generated by a company during the financial year to the equity it has used for this purpose. An ROE of 20% (10-20% is considered healthy by the way), meaning that for every 100€ of equity, 20€ of profit is made. In this way, Amazon achieves an ROE of 31%, by posting 29.44 billion euros in profit on 93.4 billion euros in equity. Apple achieves an ROE of even more than 100% while Tesla lands on 12%. Investors use this measure to compare companies within the same industry, so its impact is high. Economists, however, increasingly criticise this one-sided approach. On the one hand, because a company can have a high score but the figure says nothing about the optimal capacity or potential of the company. On the other hand, two companies can score equally high but the quality they deliver can differ greatly. [[nl]]Het mag ons dan ook niet verbazen dat bedrijven zich traditioneel organiseren om aan onze vraag,  doe het snel en goedkoop, te voldoen. Met andere woorden, bedrijven proberen kostenefficiënt te werken. Ze gaan daarom na hoe goed ze daarin slagen door gebruik te maken van parameters als ROE (Return on Equity of Rendement op eigen vermogen). Eenvoudig uitgelegd is dit de verhouding tussen de nettowinst die een behaalt  onderneming gedurende en het eigen vermogen dat ze daarvoor heeft gebruikt. Een ROE van 20%, 10-20 % wordt trouwens als gezond beschouwd, betekent zo dat voor elke 100€ eigen vermogen er 20€ winst wordt gemaakt. Op die manier haalt Amazon een ROE van 31%, , door 29.44 miljard winst te boeken op 93,4 miljard eigen vermogen. Apple haalt een ROE van zelfs meer dan 100% terwijl Tesla landt op 12%. Beleggers gebruiken deze maat om bedrijven binnen eenzelfde branche te vergelijken dus de impact ervan is hoog. Economen bekritiseren echter steeds meer deze eenzijdige benadering. Enerzijds omdat een bedrijf wel hoog kan scoren maar het cijfer zegt niets over de optimale capaciteit of het potentieel van de onderneming. Anderzijds kunnen twee bedrijven even hoog scoren maar de kwaliteit die ze opleveren kan heel sterk verschillen.  


[[en]]That is why there are more and more voices calling for profit optimisation. This measure maps the distance between the current profit and the optimal profit a company can achieve. This idea has its origins in the attempts of researchers to find the answer to the question of why some companies consistently outperform others, despite identical market conditions. These studies led to a Resource Based View (RBV) of organisations. The starting point is organisation-specific characteristics that enable a competitive advantage. Characteristics such as the management skills at hand, the quality of customer relations, the brand reputation or the specific knowledge within a company. [[nl]]Daarom gaan er steeds meer stemmen op om winstefficiënt te werken. Deze maatstaf brengt in kaart wat de afstand is tussen de huidige winst en de optimale winst die een onderneming kan behalen. Dit idee vindt haar oorsprong in de pogingen van onderzoekers om het antwoord op de vraag te vinden waarom sommige bedrijven het consistent beter doen dan andere ondanks identieke marktomstandigheden. Deze onderzoeken leidden tot een Resource Based View (RBV) op organisaties. Het vertrekpunt zijn organisatie specifieke kenmerken die een competitief voordeel mogelijk maken. Kenmerken zoals de aanwezige managementvaardigheden, de kwaliteit van de klantrelaties, de merkreputatie of de specifieke kennis binnen een onderneming.  


[[en]]To remain successful tomorrow, organisations had better take these characteristics into account as well. After all, a change is taking place. Customers have had it with the throwaway society. That is why Apple has finally decided to allow private individuals to repair their devices themselves using original parts. More than 73% of global customers show willingness to switch to a brand that is explicitly value-driven. Fourty percent of Americans want to buy less from the giant. More than four in ten Amazon customers under the age of 30 suffer from feelings of guilt after a purchase. After all, they think it is important that a company treats its staff well and pays its taxes. [[nl]]Om morgen succesvol te blijven doen organisaties er dus goed aan om ook deze kenmerken in acht te nemen. Er is immers een kentering gaande. Zo hebben klanten het stilaan gehad met de wegwerpmaatschappij. Vandaar dat Apple eindelijk heeft beslist om particulieren in staat te stellen hun apparaten zelf te herstellen met behulp van originele onderdelen. Meer dan 73% van de globale klanten tonen bereidheid om naar een merk over te stappen dat uitgesproken waardengedreven werkt.  Veertig  procent van de Amerikanen wil minder bij de gigant kopen. Ruim vier op de tien Amazon klanten onder de 30 jaar heeft last van schuldgevoelens na een aankoop. Zij vinden het immers belangrijk dat een bedrijf het personeel goed behandelt én belastingen betaalt.  


[[en]]Perhaps this is the perfect moment for us, the paying customer, to send out a signal. Not via a tweet or a reaction on Facebook, but by doing something. Going to a local toy shop together with the children, for example, or buying from companies that stand for more than cost efficiency. Change happens when a large group does small things differently. And if you'll excuse me, the postman is at the door with a package. [[nl]]Misschien is het dan ook eens het uitgelezen moment voor ons, de betalende klant, om een signaal te geven. Niet via een tweet of een reactie op Facebook maar wel door iets te doen. Samen naar een lokale speelgoedwinkel gaan met de kinderen bijvoorbeeld of kopen bij ondernemingen die voor meer staan dan kostenefficiëntie. Verandering krijgen we als een grote groep, kleine dingen anders doet.  
En als u me nu wil excuseren, de postbode staat aan de deur met een pakje.