[[en]]Although I tried to ignore the limits of my anatomy, especially during extra training in Jiu-Jitsu and Taekwondo, I never got close to a full split. It is now 2020, 32 years later and, until Corona, I had lost my excess kilos. I can add the first season of Jean-Claude Van Johnson to my list of favorite series. In this comic Amazon Prime series, Jean-Claude Van Damme plays himself as a world-famous movie star. But it doesn't stop there. This role is a cover for his true persona, Johnson. Under this alias he is a celebrated undercover agent. [[nl]]Hoewel ik probeerde om de grenzen van mijn anatomie te ontkennen, vooral tijdens extra trainingen in Jiu-Jitsu en Taekwondo, kwam ik nooit in de buurt van een volledige split. Het is nu 2020, 32 jaar later en mijn overtollige kilo’s was ik tot voor Corona kwijt. Ook mag ik het eerste seizoen van Jean-Claude Van Johnson toevoegen aan mijn lijstje met favoriete series. In deze komische Amazon Prime reeks vertolkt Jean-Claude Van Damme zichzelf als wereldberoemde filmster. Maar daar blijft het niet bij. Deze rol vormt immers een dekmantel voor zijn echte persona, Johnson. Onder deze alias staat hij immers bekend als gevierd undercover agent.

[[en]]In addition to the original plot, the series garnered high praise. Not least because our "muscles from Brussels" dares to make fun of himself. There is a hilarious scene in which he takes quite a beating after his famous horizontal split fails at one point. My beautiful daughters, both teenagers, immediately loved the show and the actor Jean-Claude Van Damme. Hence we are planning a JCVD revival festival, with old videos and some embarrassing attempts on my part to imitate that perfect split. Anyway, Jean-Claude's popularity is back where it should be, so I'll consider my stiff bones a contribution towards that. [[nl]]Naast de originele plot oogstte de serie veel lof. Dit niet in het minst doordat onze ‘muscles from Brussels’ het aandurft om met zichzelf de draak te steken. Zo is er een hilarische scène waarin hij een flink pak rammel oploopt na het mislukken van zijn befaamde horizontale split. Mijn mooie dochters, beide tieners, werden meteen verliefd op de show én op de acteur Jean-Claude Van Damme. Vandaar dat we een JCVD revival festival plannen, met oude video's en een aantal gênante pogingen van mijn kant om die perfecte split te imiteren. Hoe dan ook, de populariteit van Jean-Claude is terug waar ze hoort, dus ik zal mijn stramme knoken beschouwen als een bijdrage daaraan.

©Jean Claude Van Damme

[[en]]Not only in the film industry is it useful to combine humor and self-mockery. First of all, science shows that being able to laugh at yourself improves your mood. Self-mockery also contributes to the development of personal resilience and makes people give you a little more credit. The latter in a figurative sense which is a shame in this time of crisis, but that is an aside. In any case, using self-mockery is a means to lower the threshold. That is essential if we want to foster a climate of creativity in our organizations. Defensive egos have no place in such a climate, full stop. [[nl]]Niet alleen in de filmindustrie kan het nuttig zijn om humor en zelfspot te combineren. Vooreerst laat de wetenschap zien dat het kunnen lachen om jezelf je humeur verbetert. Zelfspot draagt ook bij tot de ontwikkeling van persoonlijke veerkracht en zorgt ervoor dat mensen je wat meer krediet geven. Dat laatste in figuurlijke zin, wat jammer is in deze crisistijd maar dat terzijde. In ieder geval is het hanteren van zelfspot een middel om drempelverlagend te werken. Dat is essentieel willen we een klimaat van creativiteit in onze organisaties aanwakkeren. Defensieve ego’s hebben in zo’n klimaat geen plaats meer, punt.  

[[en]]In addition, humor not only contributes to more job satisfaction, but also to greater results. It is unfortunate that there are few initiatives around "laughter at work". Now admit, when was the last time you went to a meeting and thought "It's going to be fun again”? On the contrary, I recently attended a workshop on "wellbeing" and was surprised that my rare fits of laughter were caused by inside jokes. So let's go further than the obvious job satisfaction and ask ourselves "How do we make our work fun?" After all, the Joker had a point with his "Why so serious?”. [[nl]]Bovendien draagt  humor niet alleen bij tot meer werkvreugde, maar ook tot meer resultaat. Het is dan ook jammer dat er weinig initiatieven rond ‘lachen op het werk’ te bespeuren zijn. Geef nu toe, wanneer was de laatste keer dat je naar een vergadering ging en dacht ‘dat wordt weer dolle pret’. Integendeel, ik volgde onlangs een workshop rond ‘wellbeing’ en verbaasde me dat mijn zeldzame lachbuien werden veroorzaakt door binnenpretjes. Laten we daarom eens verder gaan dan het gedoodverfde werkplezier en ons de vraag stellen ‘hoe maken we ons werk lollig?’ De Joker had immers een punt met zijn ‘Why so serious’.

[[en]]Finally, humor can help us to deal with difficult situations and people. Just look at all the jokes around Covid19 that are circulating. Laughter has a release effect. Wouldn't it be an idea to swap the umpteenth workshop on dealing with difficult customers with a creative brainstorm on "How can we laugh at our woes?". I am ready to moderate it and will find a gap in my agenda somewhere. [[nl]]Tot slot kan humor ons helpen om met moeilijke situaties en mensen om te gaan. Kijk maar naar alle grapjes rond Covid-19 die de ronde doen, lachen werkt ontladend. Zou het geen idee zijn om de zoveelste workshop rond omgaan met moeilijke klanten af te wisselen met een creatieve brainstorm ‘Hoe kunnen we lachen met onze ellende?’. Ik sta alvast paraat om die te modereren en zal wel ergens een gaatje vinden in mijn agenda.          

[[en]]And now if you’ll excuse me, I have some stretches to do. [[nl]]En als je me nu wilt excuseren, ik heb wat rekoefeningen te doen.

[[en]]More Streetfood for Thought? [[nl]]Meer Streetfood for Thought?