[[en]]My Guilty Pleasure has a name, Jeremy Clarkson. Since 2002, I have enjoyed his politically incorrect statements and sarcasm on programmes like Top Gear, The Grand Tour and Jeremy Clarkson's Farm. Now I do have to admit that his unfortunate lashing out at Meghan Markle or his insulting of Charles Streeten, a lawyer struggling with dyslexia, are not immediately recommended. It goes without saying, then, that the organisations he works for, such as the BBC or Amazon, face permanent crises. Some consolation they might take from the fact that they are not the only ones facing crises. [[nl]]Mijn Guilty Pleasure heeft een naam, Jeremy Clarkson. Sinds 2002 geniet ik van zijn politiek incorrecte uitspraken en sarcasme in programma’s als Top Gear, The Grand Tour en Jeremy Clarkson’s Farm. Nu moet ik wel toegeven dat zijn ongelukkige uithaal naar Meghan Markle of zijn belediging van Charles Streeten, een advocaat die kampt met dyslexie, niet direct tot aanbeveling strekken. Het spreekt dan ook voor zich dat de organisaties waarvoor hij werkt, zoals de BBC of Amazon, permanent tegen crisissen aanlopen. Enige troost kunnen ze misschien putten uit het feit dat ze niet de enigen zijn die met crisissen worden geconfronteerd.            

[[en]]After all, do you remember which word In Britain was named word of the year 2022? The word 'permacrisis'. And if the dictionary is to be believed, this refers to 'a sustained period of instability and uncertainty resulting from a series of catastrophic events'. In management literature, 'permacrisis' is used to describe the unenviable situation in which organisations, and their leadership, find themselves today. Think of inflation, resource shortages, global turbulence, and all this against the backdrop of labour market scarcity. Professional life is no fun, even in an amusement park but this entirely aside. Business leaders must try to still shape a sustainable future for their organisation, and its members, within this permacrisis and this both on a business and human level. [[nl]]Weet u immers nog welk woord In Groot-Brittannië werd uitgeroepen tot woord van het jaar 2022? Het woord ‘permacrisis’. En als we het woordenboek mogen geloven dan hebben we het hierbij over ‘een aanhoudende periode van instabiliteit en onzekerheid als gevolg van een reeks catastrofale gebeurtenissen'. In de managementliteratuur wordt ‘permacrisis’  aangewend om de weinig benijdenswaardige situatie te omschrijven waarin organisaties, en hun leiderschap, zich vandaag bevinden. Denk hierbij aan de inflatie, het tekort aan grondstoffen, de mondiale turbulentie en dit alles tegen de achtergrond van een schaarste op de arbeidsmarkt. Het professionele leven is geen pretje, zelfs niet in een pretpark maar dit geheel terzijde. Bedrijfsleiders moeten proberen om binnen deze permacrisis voor hun organisatie, en de leden ervan, toch een duurzame toekomst vorm te geven en dit zowel op zakelijk als op menselijk vlak.

[[en]]A lot of Business schools, consultants and a bevy of scientists are therefore calling for us to start working on Purpose within organisations. By working towards a 'higher' purpose that transcends operational business objectives, we get better results for society, the organisation and the individual. Not surprisingly, as a founding partner of a Purpose-driven organisation, I subscribe to this. But the naive hope that getting started with Purpose automatically leads to sustainable results, that is what I am wary of.  Hence, we dedicate this article to 'Purpose, the ugly, the bad and the good'. [[nl]]Heel wat Business scholen, consultants en een schare wetenschappers doen daarom een oproep om aan de slag te gaan met Purpose binnen organisaties. Door te werken aan een ‘hoger’ doel dat de operationele bedrijfsdoelstellingen overstijgt, krijgen we betere resultaten voor de maatschappij, de organisatie en het individu. Het mag geen verbazing wekken dat ik, als founding partner van een Purpose gedreven organisatie, dit onderschrijf. Maar de naïeve hoop dat aan de slag gaan met Purpose automatisch leidt tot duurzaam resultaat, daar pas ik voor.  Vandaar dat we dit artikel wijden aan ‘Purpose, the ugly, the bad en the good’.

[[en]]'The ugly' implies a warning against reducing purpose to 'the why question' and against an overoptimistic view of spectacular numbers. I therefore take you into the wonderful world of cognitive bias. [[nl]]‘The ugly’ houdt een waarschuwing in tegen het reduceren van purpose tot ‘de waarom vraag’ en tegen een overoptimistische kijk op spectaculaire cijfers. Ik neem u daarom mee in de wondere wereld van de cognitieve bias.

[[en]]'The bad' starts from economic theory and why classical market forces are in urgent need of renewal. [[nl]]‘The bad’ vertrekt vanuit de economische theorie en waarom de klassieke marktwerking dringend nood heeft aan vernieuwing.

[[en]]And we conclude with 'the good'. In this section I discuss six critical questions we should ask ourselves about purpose and the well-founded answers to them. [[nl]]En we sluiten af met ‘the good’. In dit luik behandel ik 6 kritische vragen die we ons rond purpose moeten stellen en de gefundeerde antwoorden daarop.

[[en]]The ugly [[nl]]The ugly

[[en]]Have you ever heard of availability error? Well, that's the cognitive bias that if we see something many times we are also going to attach more importance to it. And 'Purpose', we get to see that more than often today. Hell, I can't open a Whatsapp anymore or I get an unsolicited 'exclusive' video showing the late Steve Jobs telling me that Apple doesn't want to sell us smartphones. Nay, they want to make our lives more pleasant, the sweethearts. [[nl]]Hebt u ooit gehoord van de availability error? Welnu, dat is de cognitieve bias dat als we iets veel zien we er ook meer belang gaan aan hechten. En ‘Purpose’, dat krijgen we vandaag meer dan vaak te zien. Ik kan verdorie geen Whatsappje meer openen of ik krijg ongevraagd een ‘exclusief’ filmpje te zien waarin wijlen Steve Jobs me vertelt dat Apple ons geen smartphones wil verkopen. Néé, ze willen ons leven aangenamer maken, de lieverds.

[[en]]I don't know about you dear reader but 'pleasant' is now not exactly a word that comes to mind when seeing Apple's prices. Just try living a 'pleasant' life with one kidney, after all, you had to sell the other one to finance the purchase of an Imac for the daughter. Even on Youtube and LinkedIn, the radicalised Simon Sinek followers shout it out, success starts with a good 'why' - 'the why', just look at Apple. [[nl]]Ik weet niet hoe het met u zit beste lezer maar ‘aangenaam’ is nu niet direct een woord dat bij me opkomt bij het zien van Apple’s prijzen. Probeer maar eens een ‘aangenaam’ leven te leiden met één nier, die andere moest je immers verkopen om de aankoop van een Imac voor de dochter te financieren. Ook op Youtube en LinkedIn schreeuwen de geradicaliseerde Simon Sinek volgelingen het uit, succes begint bij een goed ‘waarom’ – ‘the why’, kijk maar naar Apple.

[[en]]And this is where confirmation bias comes into play again: if we have become convinced of something then we only select supporting evidence. Of course Apple is successful, but is their 'why' the main or only reason? How many videos have you watched or been forwarded around what we can learn from Samsung and Huawei?  These are companies that you can hardly accuse of having a great story, but have been very successful in taking first and third place in the global mobile market. [[nl]]En hier speelt dan weer confirmation bias: als we ergens van overtuigd zijn geraakt dan selecteren we alleen nog ondersteunend bewijs. Natuurlijk is Apple succesvol, maar is hun ‘why’ de belangrijkste of enige reden? Hoeveel filmpjes hebt u bekeken of doorgestuurd gekregen rond wat we kunnen leren van Samsung en Huawei?  Dat zijn bedrijven die je moeilijk kan betichten van een mooi verhaal, maar wel zeer succesvol de eerste en derde plaats op de mobiele wereldmarkt innemen.

[[en]]It is no different in popular management literature. Today, for instance, we are bombarded with high-profile figures on how betting on Purpose leads to more engagement which in turn leads to more results.  That sounds logical, after all. And of course, there is some evidence that certain dimensions of social performance are correlated with long-term shareholder returns. We also use some of those figures on our website, albeit with a critical note but more on that later. The problem is that we still only look through popularly coloured glasses and therefore risk losing ourselves in blind naivety. For instance, most studies show that the average socially responsible investment fund does not beat the market. [[nl]]In de populaire managementliteratuur is het niet anders. Zo worden we vandaag rond de oren geslagen met spraakmakende cijfers over hoe inzetten op Purpose aanzet tot meer engagement hetgeen leidt tot meer resultaat.  Dat klinkt toch logisch. En natuurlijk, er is wat bewijs dat bepaalde dimensies van sociale prestaties gecorreleerd zijn met aandeelhoudersrendement op lange termijn. Sommige van die cijfers gebruiken we ook op onze website, zij het met een kritische kanttekening maar daarover later meer. Het probleem is dat we alleen nog maar door een populaire gekleurde bril kijken en dat we ons daarom dreigen te verliezen in een blinde naïviteit. Zo tonen de meeste onderzoeken aan dat het gemiddelde maatschappelijk verantwoorde beleggingsfonds de markt niét verslaat.

[[en]]And if you want great returns, consider 'sin-stocks' because they are still performing fantastically well. For instance, US alcohol sales rose 55% from March 2021 thanks to covid. And judging by my empties, we can indeed extrapolate those figures to Europe. It is also true that more than 70% of consumers say they would choose products from ethical companies while this is hardly noticeable in their buying behaviour. Acerta says that 1 in 2 twentysomethings consider changing jobs with more meaning. Nice, but putting an intention into practice is another thing altogether.  [[nl]]En wil u veel rendement, denk dan eens aan sin-stocks (‘zonde-aandelen’) want die presteren nog steeds fantastisch goed. Zo steeg de verkoop van alcohol in de VS vanaf maart 2021 dankzij covid met 55%. En aan mijn leeggoed te zien kunnen we die cijfers wél extrapoleren naar Europa. Ook is het inderdaad zo dat meer dan 70% van de consumenten aangeeft dat zij voor producten van ethisch verantwoorde ondernemingen zouden kiezen terwijl dit in hun koopgedrag nauwelijks is te merken. Acerta zegt dat 1 op de 2 twintigers overweegt een andere job te kiezen met meer zingeving. Mooi, maar een intentie in praktijk zetten, is nog nét iets anders.

[[en]]Does that mean we should then disregard the theme of Purpose? No, the problem today within organisations is not themes such as 'purpose', 'sustainability' and 'well-being' but rather their superficial and often naive interpretation. And this unfortunately demands time, resources and energy we need to answer a fundamental question. And that question is: under constant pressure, how do we continue to build our market forces and economy? [[nl]]Wil dat zeggen dat we het thema Purpose dan maar links moeten laten liggen? Nee, het probleem vandaag binnen organisaties zijn niet de thema’s zoals ‘purpose’, ‘duurzaamheid’ en ‘welbeing’ maar wel de oppervlakkige en vaak naïeve invulling ervan. En dit eist helaas tijd, middelen en energie die we nodig hebben om een fundamentele vraag te beantwoorden. En die vraag luidt: hoe bouwen we onder constante druk verder aan onze marktwerking en economie?