[[en]]Tears of a clown [[nl]]Tears of a clown

[[en]]When I was 10 suddenly storm clouds gathered above our little paradise. My mother suffered from Kahler’s disease, a form of leukaemia one could say. I accidentally overheard a conversation between my aunt and my grandmother. “If I reach the age of 50, that will be a lot,” my mother had told them. I heard it and had no idea how old she was. [[nl]]Toen ik 10 was, trokken er echter onverwacht onweerswolken samen boven dat paradijsje. Mijn moeder bleek aan de ziekte van Kahler te lijden. Een soort van leukemie, om kort door de bocht te gaan. Per toeval luisterde ik een gesprek tussen mijn tante en grootmoeder af. “Als ik de 50 haal, zal het veel zijn,” had mijn moeder verteld. Ik hoorde het en had geen idee hoe oud ze was.
[[en]]I remember that moment very well because it was a real turnaround in my life. Recently I studied my face in my hairdresser’s mirror and I noticed the lines in my face: I combine deep wrinkles in my forehead with smile lines around my eyes. The joker and playful guy I used to be, are still there! But in that period a worrier awoke in me, and hasn’t left ever since. [[nl]]Ik herinner me dat moment zo levendig omdat het een echte kentering in mijn leven was. Toen ik laatst bij de kapper voor de spiegel zat, viel het lijnenspel in mijn gezicht me op: ik combineer diepe groeven in mijn voorhoofd met lachrimpels om mijn ogen. De lachebek en de speelvogel die ik was, ze zijn gebleven! Maar er is in die periode een tobber in me wakker geworden die evengoed nooit meer weggegaan is.

[[en]]In the following years I had a lot to worry about. My mother went through radiotherapy and chemo treatments in an increasingly scary rhythm. She even had 2 stem cell transplants during which she had to stay several weeks in a sterile room. The doctors predicted she’d get to live for another couple of years only, but she lived 12 more years. And even then, in January 1996 when she lost her battle, she was only 55. Empty and completely powerless. Still, she’d made her biggest wish come true all by herself: to see her children growing up. I was and I still am very proud of her. Life started over again and that’s how I discovered how it had come to a standstill. How small I had made myself in a period when you have to open up. When you stand up hitting your chest: World, here I am! [[nl]]In de volgende jaren was er dan ook heel wat om over te piekeren. Mijn moeder doorstond bestralingen en chemokuren aan een steeds enger wordend ritme. Ze onderging zelfs tot 2 keer toe een stamceltransplantatie, inclusief verschillende weken steriele kamer. Enkele jaren had men haar gegeven. Ze maakte er uiteindelijk 12 van. Dan nog was ze pas 55 toen ze in januari 1996 de strijd verloor. Leeg en helemaal op. Maar ze had de enige wens die ze overgehouden had op eigen kracht gerealiseerd: haar kinderen groot zien worden. Ik was en blijf bijzonder trots. Het leven hernam. En zo drong tot me door hoe het stilgestaan had. Hoe klein ik me gemaakt had. In wat een periode van je leven hoort te zijn waarin je net opengaat. Waarin je opstaat en op je borstkas slaat: wereld, hier kom ik!

[[en]]Because of my big love for language in general and especially poetry, I started to study German philology. In 1996 I finished my first Master year with distinction, but while writing my thesis I got stuck. I couldn’t stop worrying, was tired and had no energy left. I decided to stop my studies and look for a job. Fortunately, I found one soon. It felt good to be on my own, to earn my own money. And that’s how I got started. During the first years of my career I worked mainly as a copywriter for various communication agencies. Being creative with language: that was my thing! Yet, I missed the general picture since I was only a small cog in the wheel. That’s why, in 2004, I decided to join Colruyt, where I would work as a copywriter and project leader in the marketing department. [[nl]]Vanuit mijn grote liefde voor taal in het algemeen en voor poëzie in het bijzonder was ik Germaanse talen beginnen studeren. In 1996 sloot ik mijn 1ste licentie nog af met onderscheiding. Maar tijdens het schrijven van mijn thesis liep het vast. De tobber was alom aanwezig. Ik was moe en kon niet meer. Ik heb toen beslist om mijn studies te onderbreken en werk te gaan zoeken. Dat heb ik gelukkig snel gevonden. Het deed me goed op eigen benen te staan, mijn eigen centen te verdienen. En zo geraakte ik alsnog uit de startblokken. In de eerste jaren van mijn carrière werkte ik hoofdzakelijk als copywriter, voor verschillende communicatiebureaus. Creatief met taal: helemaal mijn ding! Al miste ik, als schakeltje binnen het geheel, het totaaloverzicht. Het deed me in 2004 overstappen naar Colruyt, waar ik als copywriter én projectleider aan de slag kon binnen de marketingafdeling.

[[en]]Values, not only the financial ones [[nl]]Waarden, landgenoten!

[[en]]I chose Colruyt because it is a pioneering company with a smart way of doing business: I’ve always been convinced that it is possible to create added value for humans and the planet through economic activities. Moreover, I love the no-nonsense mentality of the company. It’s no wonder that I stayed there for 12 years!
When I arrived in the corporate marketing department in 2008 to help shape the Colruyt Group brand, I got in close contact with concepts such as company culture and values. I found it so interesting that finally I switched to Human Resources to keep focusing on those aspects. [[nl]]Met Colruyt koos ik ook heel bewust voor een vooruitstrevend bedrijf met een slimme kijk op ondernemen: ik heb altijd de overtuiging gedeeld dat je vanuit je economische activiteiten ook meerwaarde kan realiseren voor mens en aarde. Bovenop hield ik van de écht wel no-nonsense mentaliteit van het bedrijf. Geen wonder dat ik er uiteindelijk 12 jaar gebleven ben! Toen ik in 2008 binnen de corporate-marketingafdeling terechtkwam, om er het merk Colruyt Group mee vorm te geven, ben ik van dichtbij in contact gekomen met thema’s als bedrijfscultuur en waarden. En dat vond ik zo boeiend dat ik uiteindelijk de overstap naar HR gemaakt heb om me er verder op te kunnen toeleggen.

[[en]]I have always felt confident with organisations, teams and people looking for purpose, for who they are and what they consider important. I encountered the big questions of life when I was very young and today I believe I can be of help to other people through my own search. Especially in combination with the joker inside of me, the small boy. He makes it bearable when things get hard to handle. [[nl]]De zoektocht van een organisatie, van teams en mensen naar zingeving, naar wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden, heeft altijd vertrouwd aangevoeld. De grote levensvragen zijn al vroeg op mijn weg gekomen. Ik geloof vandaag dat ik met mijn eigen zoektocht ook voor anderen iets kan betekenen. Zeker in de koppeling met de lachebek, het jongetje in me. Die zorgt voor lucht waar het zwaar wordt.

[[en]]Romania, twelve points! [[nl]]Romania, twelve points!

[[en]]In 2014, I got the opportunity to participate with Colruyt Group in a Romanian StreetwiZe Expedition. We got to know the local street kids and worked with the mobile school. Still, the most important lessons were for us. For me particularly it was the moment I realised that time had come to make a real difference. [[nl]]In 2014 kreeg ik de kans om met Colruyt Group deel te nemen aan een Roemeense expeditie van StreetwiZe. We maakten er kennis met de lokale straatkinderen en werkten met de mobiele school. De belangrijkste lessen waren echter voor ons. Voor mij in het bijzonder was dat het besef dat de tijd rijp was om een écht verschil te proberen maken.

Eric Vanbiervliet StreetwiZe Expedition Romania

[[en]]I became a Mobile School volunteer. And after a brief period with Zuiddag, now Youca, my career took a StreetwiZe turn in May 2016. That was quite a challenge. Never before I had stood so often in front of so many people. After many safe years within a very stable company it was also a challenge to deal with the risks of life as a self-employed worker. [[nl]]Ik werd vrijwilliger bij Mobile School. En na een korte passage bij Zuiddag, het huidige Youca, heb ik in mei 2016 professioneel voor StreetwiZe gekozen. Een hele uitdaging. Want nooit tevoren had ik zo vaak voor groepen gestaan. Na zoveel veilige jaren binnen een überstabiel bedrijf was het daarnaast best ook een klus om met de risico’s van het zelfstandigenbestaan te leren omgaan.
[[en]]At the same time my work for StreetwiZe offered me the feeling that I had been looking for: real impact. And just like with Mobile School, StreetwiZe felt like home from the very first minute. They know your name. They know who you are. Just have a look at the tags beneath! [[nl]]Tegelijk vond ik binnen mijn werk voor StreetwiZe het gevoel van reële impact dat ik zocht. En, net als bij Mobile School, kwam ik er vanaf de eerste minuut thuis. Waar ze je naam kennen. En weten wie je bent. Kijk maar bij de tags hieronder!

[[en]]These elements have given me the fundamentals to persevere and to learn from difficult moments. That’s exactly the reason why ‘Agility & Resilience’, perhaps even more than the more straightforward ‘Proactive Creativity’, has become my favourite street skill. It’s also a little tribute to the strong woman my mother was … [[nl]]In die elementen heb ik het fundament gevonden om door te zetten en te leren van de moeilijke momenten. Precies daarom is ‘Veerkracht en wendbaarheid’, eerder nog dan het misschien meer voor de hand liggende ‘Proactieve creativiteit’, tot mijn favoriete street skill uitgegroeid. Een beetje als eerbetoon aan de straffe madam die mijn moeder was ook…

[[en]]What else do you need to know about the man behind the partner? [[nl]]Wat je nog meer dient te weten over de man achter de partner?

Cartoon Eric Vanbiervliet

[[en]]Above all that he’s a father of the 2 most beautiful daughters of this country and its surroundings (thanks also to you, Muriel)! That, since old love never dies, he is still active with RimRam as a (self-employed) copywriter. That he adores running. And Vespa’s (in reverse order, to be honest). Oh, and he loves singing! That’s a late vocation. Sometimes he can be very elaborate; point proven by this ‘Meet the Partner’. But let us let it be! Because he cherishes the fantastic cartoon by the evenly fantastic Peter Van Straaten of a grim manager giving a huge lesson of life to the suits and deux-pièces sitting at a meeting table: ‘Ideas, that’s what I want! Not opinions.’ Amen to that! [[nl]]Bovenal dat hij vader is. Van de 2 mooiste dochters van dit land en omstreken (waarvoor ook dank aan jou, Muriel)! Dat hij, omdat oude liefde niet roest, met RimRam ook nog steeds actief is als (zelfstandig) copywriter. Dat hij tuk is op lopen. En op Vespa’s. In omgekeerde volgorde, om heel eerlijk te zijn. Oh, en dat hij dolgraag zingt! Een late roeping. En dat hij wel eens uitvoerig kan zijn. Zo bewijst ook deze Meet the partner. Maar dat dat is wat dat is! Want hij koestert de fantastische cartoon van de al even fantastische Peter Van Straaten, waarin een grimmige manager de verzamelde kostuums en deux-pièces aan zijn vergadertafel een levensles van formaat meegeeft: ‘Ideeën moet ik hebben! Geen meningen.’ Amen to that!


[[en]]Tags – spontaneous associations by colleagues:
 [[nl]]Tags – spontane associaties door collega’s:

[[en]]outgoing introvert personality • man of feelings • modest • gentle • brain teaser • a man of value(s) • honest and genuine • infectious laugh • positively crazy • dedicated • go-getter • keen (sales pitbull) • professional • teamplayer • keeps his word • truly hybrid • slow starter ;-) [[nl]]extraverte introvert • gevoelsmens • bescheiden • zachtmoedig • doordenker • waarde(n)vol • eerlijk en authentiek • bulderlach • af en toe lekker fout (in a good way) ;-) • toegewijd • doorzetter • gebeten (salespitbull) • professioneel • teamplayer • man van zijn woord • truly hybrid • nen diesel ;-)