[[en]]Except for some new material by Aerosmith, or Bon Jovi, the successes did not materialise and several bands even ceased to exist.  It is therefore surprising that the band ‘Steel Panther’ saw the light of day during this difficult period.  This Californian group, under their formal name ‘Metal Shop’, set themselves the goal of ensuring the survival of Glam Metal.  With what can best be described as a ‘Re-enactment of the spandex heydays’ they reached high peaks.  Their album ‘Balls Out’ reached number one on the British iTunes chart.  The band is still popular today.  With their latest album ‘Heavy Metal Rules’ they continue to build on their success with controversial lyrics and tightly recorded performances. [[nl]]Behoudens wat nieuw materiaal van Aerosmith, of Bon Jovi, bleven de successen uit en verschillende bands staakten zelfs hun bestaan.  Het is daarom verbazend dat net in die moeilijke periode de band ‘Steel Panther’ het levenslicht ziet. Deze Californische groep stelt zich, onder hun toenmalige naam Metal Shop, het doel om Glam-Metal te doen overleven. Met wat nog het best te omschrijven valt als een ‘Re-Enactment van de spandex hoogdagen’, scheerden ze hoge toppen. Zo haalde hun album ‘Balls Out’ de eerste plaats op de Britse iTunes hitlijst. Tot op vandaag is de band populair. Met hun laatste album ‘Heavy Metal Rules’ timmeren ze verder aan het succes met behulp van omstreden teksten en strak geregistreerde optredens.

[[en]]The story of Steel Panther brings us seamlessly, at least in my mind, to the most important question for any form of teamwork today.  That question is what unique contribution do you want to make to this vale of tears? You can call it added value or impact but the essence is that we have to (re)define the contribution we want to make through our cooperation.  How can an individual increase his, or her, well-being by pursuing a unique contribution if leadership itself has no idea what it wants to achieve? Meaningfulness is a cascade! Dare therefore to determine – at Board level – which unique contribution you stand for and act upon it.  If the goal of this year’s teamwork is that the focus of customer support is on quality rather than on speed, then dare to say so.  If the opposite is the case, then say so. [[nl]]Het verhaal van Steel Panther brengt ons naadloos, althans in het diepst van mijn gedachten, bij de belangrijkste vraag voor elke samenwerkingsvorm vandaag. Die vraag is wat je uniek  wil bijdragen aan dit tranendal.  Je kan het toegevoegde waarde noemen, of het intussen gedoodverfde impact, maar de essentie is dat we de bijdrage die we willen leveren met onze samenwerking moeten (her)definiëren. Hoe kan een individu zijn, of haar, welzijn verhogen door het nastreven van een unieke bijdrage als het samenwerkingsverband zélf geen idee heeft wat ze wil bereiken? Zingeving is een cascade! Durf daarom, en dit vanaf directieniveau, te bepalen voor welke unieke bijdrage je staat én gaat. Als het resultaat van de samenwerking dit jaar inhoudt dat klanten misschien niet snel maar wel kwalitatief worden geholpen, durf dat dan zeggen. Is het omgekeerde het geval, idem dito.

[[en]]It’s true that this implies the need to make choices.  But we can no longer be everything to everyone, especially these days.  Ikea has never had the ambition to appeal to the lover of custom-made country furniture.  Their unique contribution to the furniture landscape, however, is that they offer the lover of Swedish design an affordable, ready-to-assemble range.  That this choice results in marital arguments during assembly is something both customers and Ikea are happy to accept. [[nl]]Dat vereist het maken van keuzes, dat is waar. Maar we kunnen, zeker vandaag, niet meer alles zijn voor iedereen. Ikea heeft nooit de ambitie uitgedragen om de liefhebber van op maat gemaakte landelijke meubelen te bekoren. Hun unieke bijdrage aan het meubellandschap is echter dat ze de liefhebber van Zweedse design een betaalbaar en schroefbaar aanbod aanbieden. Dat deze keuze resulteert in echtelijke ruzies bij het assembleren, dat nemen zowel klanten als Ikea er graag bij.

[[en]]So in your sector, organisation or team, dare to define explicitly what the unique contribution should be for the internal and/or external customer.  This gives you two advantages.  On the one hand, the definition of that contribution creates an opportunity to open up the conversation about who wants to contribute.  It thus enables people to make a more conscious choice.  On the other hand, it also provides the possibility to start a dialogue in the team about how everyone can, and wants to, contribute.  In doing so, challenge people to make their unique contribution concrete, with clear personal objectives and actions.  Constructive discussions about the latter at least give perspective and direction.  And that is exactly what we need in order to cope with challenges. [[nl]]Durf dus ook in jullie sector, organisatie of team expliciet te definiëren wat de unieke bijdrage moet zijn voor de interne en/of externe klant. Dit biedt twee voordelen. Enerzijds creëert de definitie van die bijdrage de mogelijkheid om het gesprek open te breken over wie eraan wil meewerken. Het stelt mensen dus in staat om een bewustere keuze te maken. Anderzijds biedt het ook de mogelijkheid om in een samenwerking de dialoog aan te gaan over hoe eenieder daartoe kan, en wil, bijdragen. Daag mensen daarbij ook uit om de unieke bijdrage die ze willen leveren concreet te maken, in heldere persoonlijke doelstellingen en acties. Constructieve gesprekken over dit laatste geven op zijn minst perspectief en richting. En laat dat nu net zijn waar we nood aan hebben om met uitdagingen om te gaan.

[[en]]So ‘Balls Out’ and go for that unique contribution. Don’t lose yourself in extravagance during the performance, Axl Rose knows more about that. [[nl]]Dus balls out en ga voor die unieke bijdrage. Verlies je tijdens de uitvoering wel niet in buitensporigheid, daar weet Axl Rose meer over te vertellen.