[[en]]You could buy a block calendar giving you well-meant advice like ‘persistence pays off’. It could offer you some consolation, at least for a while, or it could frustrate you even more. In this article I will focus on the key role agility and resilience play when coping with failure. I will assess scientific ideas with a panel of dear friends, colleagues and experts. Sadly enough, we cannot elaborate on every specific idea in this text. That would take us too far, but every idea is hidden in here somewhere. Also, any attentive reader could find some quotes and further reading material at the end of the text. I wish you all to fail pleasantly, interestedly and most of all successfully. [[nl]]Dan bieden scheurkalenders met raad als ‘de aanhouder wint’ in het beste geval wat tijdelijke troost of in het ergste geval nog meer frustratie. Vandaar dat ik in dit artikel dieper inga op de sleutelelementen van veerkracht en wendbaarheid bij falen, door wetenschappelijke ideeën af te toetsen bij een panel van gewaardeerde vrienden, collega’s, experts en de combinatie ervan. Bovendien kan de aandachtige lezer op het eind van deze tekst enkele ingezonden quotes terugvinden en wat inspirerend leesvoer. Ik wens dan ook iedereen een plezierig, interessant en vooral succesvol falen toe.

[[en]]The Three Levels of Agility and Resiliency in Failure [[nl]]Veerkrachtig en wendbaar omgaan met falen op drie niveaus

[[en]]In literature, someone is considered to be agile, when he or she can recover and adapt his/her attitude quickly and ideally improve his/her performance, after a significant setback. In order to do so, you need to approach failure on three levels. You have to be capable of dealing with the emotions related to failure (affective component). Moreover, you have to assess the situation (cognitive component) and you have to act appropriately to failure in a constructive way (cognitive component). Although the different components are closely related and influence each other, it is still important to strengthen our capabilities for all three components in case of failure. The tips and tricks we gathered are divided over three questions related to controlling emotions, approaching failure rationally and our own behaviour. [[nl]]In de literatuur wordt iemand als veerkrachtig beschouwd wanneer hij, of zij, na een blootstelling aan een significante tegenslag in staat is tot aanpassing en idealiter tot een verbeterd functioneren komt. Dit vereist een aanpak op drie niveaus van de betrokkene. Hij of zij moet in staat zijn om de emoties tijdens een tegenslag te regulariseren (affectieve component), de situatie zo helder mogelijk in te schatten (cognitieve component) en handelingen (conatieve component) te stellen die het constructief omgaan met tegenslag stimuleren. Alhoewel de verschillende componenten elkaar beïnvloeden, zo kan een wandeling het tobben over een tegenslag wat minderen, is het belangrijk dat we onszelf op de drie niveaus versterken in periodes van tegenslag.  De tips die we verzameld hebben zijn daarom onderverdeeld in drie vragen die betrekking hebben op het onder controle houden van emoties, het rationeel benaderen van falen en tot slot het gedrag dat we kunnen stellen.

[[en]]1. How can I control my emotions when dealing with failure? [[nl]]1. Hoe kan ik mijn emoties onder controle houden bij falen?

[[en]]Susan David, psychologist at the Harvard Medical School is considered an authority on emotional agility. In her work she pleads not to suppress emotions, let alone minimise them. Susan and her colleagues’ research, including Frank Bond, shows that agile and resilient people embrace their emotions in a value-driven and constructive way. This lowers the amount of stress they experience, and improves their functioning. [[nl]]Susan David, psychologe aan Harvard Medical School, wordt wereldwijd gezien als een autoriteit wanneer het gaat om ‘emotional agility’. In haar werk houdt ze een pleidooi om emoties niet te onderdrukken, laat staan ze te minimaliseren. Uit haar onderzoek en dat van collega’s, waaronder Frank Bond, blijkt juist dat veerkrachtige en wendbare mensen emoties omhelzen op een waarde- gedreven en constructieve manier waardoor ze minder stress ervaren en beter functioneren.
[[en]]A first prerequisite is learning to recognise our patterns by increasing our own awareness towards recurring emotions and situations. Everyone has recurring patterns, ever-recurring emotions. Identifying these patterns is the first necessary step in adopting an agile approach to difficult situations. [[nl]]Een eerste vereiste hiervoor is dat we onze patronen leren herkennen door onszelf bewust te maken van terugkerende emoties en de situaties die ertoe leiden. Ieder van ons heeft wel bepaalde patronen die terugkeren, een kring van gevoelens waar we blijven in vastzitten. Deze patronen opmerken is een eerste en noodzakelijke stap om wendbaar met moeilijke situaties om te gaan.
[[en]]A second step consists of labelling these patterns for what they are, meaning emotions. Research shows that we humans are not only able to adopt a birds-eye view, but also that this perspective can help improve our behaviour and therefore our well-being. The third step involves accepting unconditionally that you’re experiencing these emotions, rather than trying to control them. Allowing and researching emotions with an open mind, alone or together with others, gives you the ability to experience their activating side. This brings us to the last step in order to be emotionally agile and resilient: behave in concordance with your values. Often emotions are the signal that the behaviour we express isn’t in concordance with whom we are or with whom we want to be. [[nl]]Een tweede stap is het labelen van deze patronen als wat ze zijn, met name als gevoelens. Onderzoek wijst uit dat we als mens niet alleen in staat zijn om een helikopter zicht te verwerven over onze gevoelens maar dat dit perspectief ons ook helpt om gedrag te vertonen dat leidt tot meer welbevinden. Een derde stap is het onvoorwaardelijk aanvaarden dat je deze emoties ervaart, eerder dan ze te proberen te controleren. Met een open blik emoties toelaten en onderzoeken, zelf of met anderen, geeft ons het vermogen om de activerende kracht ervan te ervaren. En dat brengt ons bij de laatste stap om emotioneel wendbaar en veerkrachtig te worden, met name gedrag stellen dat in lijn ligt met je waarden. Heel vaak geven emoties ons immers het signaal dat we acties stellen die niet in het verlengde liggen van wie we zijn of van wie we willen zijn.

[[en]]Different members of our panel use a similar strategy. This strategy translates into the following tips about emotional agility and resilience. [[nl]]Verschillende leden van ons panel hanteren een gelijkaardige strategie en vertalen die in de volgende tips rond emotionele wendbaarheid en veerkracht.

 • [[en]]“Embrace your own essentials and connect to your true self.” (Arnoud Raskin, StreetwiZe • Mobile School) [[nl]]“Omhels je essentie en connecteer met wie je bent.” (Arnoud Raskin, StreetwiZe • Mobile School)
  [[en]]Thinking regularly about the values you pursue, thinking about what’s essential to you and answering the question why you do the things you do. It all helps you along when you’re having a hard time. Sometimes you come to the conclusion you failed in something that you don’t even stand for. Calibrating your compass regularly can help you weigh failure. [[nl]]Regelmatig stilstaan bij welke waarden je nastreeft, wat voor jou essentieel is en antwoorden op de vraag waarom je de dingen doet helpen je verder in periodes waar het allemaal niet zo vlot. Soms kom je tot de vaststelling dat je in iets bent gefaald dat eigenlijk veraf staat van wie je bent. Het kompas regelmatig kalibreren zorgt ervoor dat niet elk falen hetzelfde gewicht moet krijgen.
 • [[en]]“Don’t try to be everything to everybody.” (Jean-Paul Corin, General Director CM Midden-Vlaanderen) [[nl]]“Tracht niet alles te zijn voor iedereen.” (Jean-Paul Corin, Algemeen directeur CM Midden-Vlaanderen)
  [[en]]A widely used expression goes ‘no good deed remains unpunished’. Failure is often the result of a well-meant and rational action, but in reality it is the result of trying to do good. Challenging your own emotions and motivations can avoid a lot of frustrations. Ask yourself why you really want to try something. Is it for yourself, someone else? Is it necessary, or is it just a feeling? [[nl]]Een veelgebruikte uitdrukking luidt ‘een goede daad gaat nooit onbestraft’. Vaak gaat aan ons  falen meestal een goed bedoelde actie vooraf die rationeel lijkt maar eigenlijk voortvloeit uit het gevoel goed te willen doen voor iemand. Het goed willen doen voor iemand is dus niet altijd het goede doen. Je eigen emoties, en vooral motivatoren, uitdagen kan veel frustratie achteraf vermijden. Stel je dus de vraag waarom je échts iets wil proberen, voor jezelf of voor een ander en uit noodzaak of uit een gevoel.
 • [[en]]“Value the momentum failure creates.” (Frank Vlayen, Group Managing Partner at Waterland Private Equity) [[nl]]“Waardeer dat falen een momentum creëert.” (Frank Vlayen) Group Managing Partner at Waterland Private Equity)
  [[en]]If you fail, you often build up a collective willingness to implement necessary changes. This is exactly what could eventually lead to positive results. This mindset emphasises the opportunistic and activating side of failure, rather than the negative side. [[nl]]Als er iets mislukt of het slaat tegen, dan ontstaat er vaak een grotere collectieve bereidheid om noodzakelijke veranderingen door te voeren, en juist dat kan op het einde tot positieve zaken leiden. 
  Deze mindset zorgt ervoor dat een mislukking meer aanvoelt als een opportuniteit, iets dat activeert, dan als een tegenslag.
 • [[en]]“The only universal talent is the talent to know what you cannot do.” (Wouter Bruneel Entertainment Professional) [[nl]]“Het enige talent dat iedereen kan aanleren: weten wat je niet kunt!” (Wouter Bruneel Entertainment Professional)
  [[en]]Every goal you can imagine is achievable. It’s a noble thought, nevertheless, it isn’t always true. Of course you can try everything, but eventually you will face your own limitations. Learn to accept there will be things you cannot do, accept the fact you don’t have the talent to do everything. This ensures you can spend time focusing on those things you excel at. [[nl]]Alles wat je wil bereiken, kan je bereiken. Een nobele gedachte die echter niet altijd opgaat. Natuurlijk mag je alles proberen, maar er zullen bergen zijn waar jij niet over geraakt. Leer dus aanvaarden dat je in sommige zaken niet goed bent, welke talenten je niet werden toebedeeld. Zo hou je meer tijd over voor de dingen waar je absoluut wel de beste in bent.

[[en]]2. How can I approach periods of failure critically and rationally? [[nl]]2. Hoe kan ik met periodes van tegenslag kritischer en rationeler omgaan?

[[en]]Failure is an inevitable part of every successful innovation. Failure does, however, take a mental toll on those going through the process. People tend to exaggerate the scope of setbacks and difficulties, and that’s a pity. Albert Ellis, founder of the Rational Emotive Therapy (RET) theory, states the following: ‘People don’t just get upset. They contribute to their upsetness’. Doctor Rao Srikumar, author of the lauded book ‘Happiness at Work: Be Resilient, Motivated and Successful – No Matter What’ starts from the idea that the bad thoughts about a situation are often worse than the situation itself. You should challenge your own thoughts when going through a difficult period. [[nl]]Falen is een vanzelfsprekendheid wanneer we op zoek gaan naar succesvolle innovaties, het hoort erbij. Toch eist falen vaak een mentale tol en kan het belastend zijn voor diegene die het doormaken. Vooral omdat we als mens de neiging hebben om tegenslag of moeilijkheden te gaan katastroferen en dat is zonde. Albert Ellis, grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie (RET), verwoorde het als volgt: ‘People don't just get upset. They contribute to their upsetness’. Dokter Rao Srikumar, auteur van het geprezen boek ‘Happiness at Work: Be Resilient, Motivated, and Successful - No Matter What’ vertrekt ook vanuit het standpunt dat de gedachten over een situatie vaak leiden tot een slecht gevoel en niet zozeer de situatie zelf. Hij daagt dan ook iedereen uit om in moeilijke periodes je gedachten uit te dagen.

[[en]]You should ask yourself why you experience a difficult situation as negative. The possibilities are endless when you’re looking for an explanation as to why a certain situation is undesirable. Is it because you think it’ll never work, or because you’re scared to lose the respect of your colleagues? After a thorough analysis, you’ll generally come to the conclusion that your first analysis is based on assumptions, not on facts. [[nl]]Een eerste vraag die we ons kunnen stellen in een moeilijke situatie is de vraag waarom we een situatie als negatief bestempelen. De mogelijkheden zijn immers legio wanneer je zoekt naar de verklaringen waarom je een situatie als ongewenst bestempeld, is het bijvoorbeeld omdat je denkt dat het je nooit zal lukken of omdat je vreest dat je het respect van je collega’s zal verliezen. Heel vaak kom je na een grondige analyse van je gedachten al tot de vaststelling dat je waardering van een bepaalde situatie is gebaseerd op assumpties en niet op feiten.
[[en]]The second question comes forth from the first one. Is there any possibility or any way to convert a difficult situation into something good? The reason for failure is generally to be found in when you tried something, not in what you tried. A second attempt at another moment could very well be successful. [[nl]]Een tweede vraag volgt op de eerste en luidt ‘Is er enige mogelijkheid of manier waarop deze moeilijke situatie op iets goed kan uitdraaien?’. Heel vaak is de reden van falen niet zozeer wat je hebt geprobeerd maar wanneer je het hebt geprobeerd. Het zou dus best kunnen dat een tweede poging op een ander moment wel kans heeft op slagen.

[[en]]The contributions of the panel elaborate to this question, by giving you some tips about how to challenge and channel your thoughts during a difficult period. [[nl]]De bijdrages van het panel sluiten hierbij aan door tips te geven hoe je jouw denken kan uitdagen in woelige tijden.

 • [[en]]“You should not only question your decision, but also the process that led to it.” (Hannelore Verdonckt Managing Director at Sumi – Smart & Connected Buildings) [[nl]]"Stel niet alleen je beslissing maar ook je beslissingsproces in vraag." (Hannelore Verdonckt Managing Director at Sumi - Smart & Connected Buildings)
  [[en]]If a decision you took turns out not to be the best decision, you shouldn’t hesitate to question your decision and the process that led to it. Ask yourself if you would have taken the same decision if you had had the information you have now. If not, don’t hesitate to reverse your decision, regardless of the sunk costs. Be courageous and question earlier decisions. It is hard to let go of a project, but sometimes it’s the only sensible solution. [[nl]]Als een genomen beslissing na verloop van tijd toch niet de beste beslissing blijkt te zijn, aarzel niet om je beslissing, en het beslissingsproces, te herbekijken. Stel jezelf de vraag of je, met de informatie die je nu hebt, dezelfde beslissing zou nemen? Zo niet, aarzel dan niet om je beslissing te herroepen ondanks de eventueel reeds gemaakt kosten (sunk costs). Heb de moed om eerder genomen beslissingen in vraag te stellen. Het kost moeite om een project los te laten, maar soms is het de enige oplossing om verder te gaan.
 • [[en]]“Ask for feedback instantly.” (Laurent Hostekint, Care Director at Zorgbedrijf Roeselare) [[nl]]“Ga snel op zoek naar feedback.” (Laurent Hostekint) directeur Zorg at Zorgbedrijf Roeselare
  [[en]]In case of failure, try and analyse the reason for your failure as soon as possible (bad preparation…). Try and involve others in this process. It helps if you tell about your failure to staff or colleagues. Try to involve your supervisor in your failure analysis too, so you can both learn something and grow. There will always be someone who can reassure you and who can help you put things in perspective. Putting things in perspective helps to withstand difficult periods easier and more casually. [[nl]]Probeer bij het falen snel te analyseren wat de redenen voor het falen was (slechte voorbereiding, en betrek hier anderen bij. Eerlijk het falen toegeven aan medewerkers of collega’s helpt hierbij. Ook een leidinggevende betrekken bij de analyse waarom het fout liep helpen om het falen  achter te laten en er sterker uit te komen. Altijd zal er wel iemand zijn die je kan gerust stellen helpt de dingen in perspectief te plaatsen. Dit laatste maakt dat we moeilijke periodes beter, en vooral rustig, kunnen afsluiten.
 • [[en]]“Have a critical attitude to success stories.“ (Frederik Anseel Professor of Organisational Behaviour and Vice Dean Research, King’s Business School) [[nl]]“Wees kritisch over succesverhalen.”  (Frederik Anseel Professor of Organisational Behaviour and Vice Dean Research, King's Business School)
  [[en]]We quite often meet successful people, telling us beautiful stories about their successes. The stories are mostly written afterwards, with a logical and meaningful end. In reality everyone jumps from one coincidence to the other. In hindsight, we see a logical pattern. Don’t attach too much value to these stories or plans. Mike Tyson’s quote ‘Everybody has a plan until you get punched in the face’ is self-explanatory. [[nl]]Het gebeurt vaak dat we in aanraking komen met succesvolle mensen die mooie verhalen maken van hun successen. Die verhalen worden meestal pas achteraf geschreven, met een logische en betekenisvolle afloop. Maar in realiteit botst iedereen vaak een beetje van de enige toevalligheid naar de andere. Achteraf zien we daar dan een logisch patroon in. Spiegel je dus niet teveel aan deze ex post verklaringen of plannen. De quote Mike Tyson: “Everybody has a plan till you get punched in the face”

[[en]]3. How can I adapt my behaviour to better cope with failure? [[nl]]3. Hoe kan ik mijn gedrag aanpassen om beter met falen om te gaan?

[[en]]The quote "I smile because I’m happy, or I’m happy because I’m smiling" partly forms the hypothesis as formulated by psychologists James and Lange. Their hypothesis starts from the idea that when performing an action linked with an emotion, this action will provoke the corresponding emotion. Although research seems to endorse this hypothesis (Kraft and Pressman, Grin and Bear It: The Influence of Manipulated Facial Expression on the Stress Response), it has not yet been proven definitively and irrefutably. It does bring us to our last theme, the influence of behaviour, these are often small things relating to how we feel. Research shows the importance of physical exercise and movement when coping with stress. Your sleeping hygiene and mental resilience are linked as well. Gretchen Rubin, Charles Duhigg, and BJ Fogg all point out the importance of small actions or habits that could support and maintain our resilience. Steven Southwick and Dennis Charney researched different habits that could increase resilience for their book ‘Resilience, the science of mastering life’s greatest challenges’. [[nl]]De quote ‘I smile because I’m happy, or I’m happy because I’m smiling’ vormt een stuk de hypothese geformuleerd door de psychologen James en Lange. Hun hypothese luidde dat wanneer je acties stelt die direct zijn gelinkt aan een emotie deze acties dus de emoties zouden oproepen. Alhoewel er onderzoeken bestaan die deze hypothese onderschrijven (Kraft and Pressman, Grin and Bear It: The Influence of Manipulated Facial Expression on the Stress Response) blijft definitief bewijs voorlopig uit. Maar het brengt ons wel bij het laatste thema en dat is de invloed van gedrag, en het stellen van vaak kleine gedragingen, op hoe we ons voelen. Zo zijn er verschillende onderzoeken die wijzen op het belang van fysieke oefeningen en beweging wanneer je wil leren omgaan met stress en ook slaaphygiëne en mentale veerkracht zijn aan elkaar gelinkt. De boeken van Gretchen Rubin, Charles Duhigg en Dr. BJ Fogg wijzen allemaal op het belang van kleine acties of gewoontes die onze wendbaarheid of veerkracht mee kunnen ondersteunen.  Steven Southwick en Dennis Charney onderzochten voor hun boek ‘Resilience, the science of mastering life’s greatest challenges’ welke gewoontes veerkracht kunnen verhogen.

[[en]]A first and important habit is immersion. Gradually exposing yourself to your fears is the best way to learn how to control them. Go and actively look for experiences to improve your ability to cope with different situations. [[nl]]Een eerste belangrijke gewoonte is immersie, de beste manier om je angsten onder controle te leren krijgen is je er gradueel aan bloot te stellen. Het actief op zoek gaan naar ervaringen versterken jouw vermogen om met situaties om te gaan.

[[en]]Opening your mouth and asking for help is a second important habit. In our society we have a tendency to bottle up negative experiences. Asking for help is way too often seen as a sign of weakness. You can’t develop a resilient attitude on your own. You need social support in order to reinforce your ability to cope with failure. [[nl]]Durf praten en steun te vragen is een tweede belangrijke gewoonte. We hebben, zeker in onze samenleving, de neiging om alles op te kroppen en we zien een hulpvraag al te vaak als een teken van zwakheid. Veerkrachtig ontwikkel je echter niet alleen, sociale steun is een belangrijke factor in het versterken van onze capaciteit om met tegenslag om te gaan.

[[en]]Staying in shape and regular physical exercise are very important habits in the process of developing your agility and resilience. A lot of physical complaints coming with failure can be dealt with by some easy daily exercises. [[nl]]Blijf fit en beweeg regelmatig geldt als een heel belangrijke gewoonte bij het ontwikkelen van meer veerkracht en wendbaarheid. Heel veel van de fysieke klachten die gepaard gaan met tegenslag kan je bestrijden door eenvoudige en dagelijkse oefeningen.

[[en]]These tips are complemented by testimonials about sharing failures, never giving up, taking your time, the importance of small things and the impact of taking rest on a regular basis. [[nl]]Deze tips rond effectief gedrag worden aangevuld door de getuigenissen rond het delen van falen, blijf proberen, het nemen van tijd, het belang van kleine dingen en de impact van rust.

 • [[en]]“Share your failures.” (Frederik Anseel Professor of Organisational Behaviour and Vice Dean Research, King's Business School) [[nl]]“Deel falen.” (Frederik Anseel Professor of Organisational Behaviour and Vice Dean Research, King's Business School)
  [[en]]Every little success comes with many failures. Often, the little bit of luck you have is decisive (right timing, right contact…). Considering how success attracts the most attention and how we tend to avoid talking about failure, we could safely say we’re biased about the success of success. Failure is a much more common experience. Sharing failure should be recognisable for the majority of people and it should serve as a learning platform and as a base for support. [[nl]]Tegenover elke succesje staan er meerdere mislukkingen. Vaak is dat tikkeltje ‘geluk’ toch doorslaggevend (juiste timing, juist contact,…). Gezien de meeste aandacht altijd naar succes gaat en hoe je dit kunt evenaren en er weinig over mislukkingen gepraat wordt, zijn we wel gebiased over het  succes van succes.  Terwijl er veel meer gefaald wordt. Het delen van falen zou voor de meerderheid van de mensen juist heel herkenbaar moeten zijn en biedt zowel een leerzaam als ondersteunend klankbord.
 • [[en]]“Never give up.” (Hannelore Verdonckt, Managing Director at Sumi - Smart & Connected Buildings) [[nl]]“Blijf proberen.” (Hannelore Verdonckt Managing Director at Sumi - Smart & Connected Buildings)
  [[en]]One variable we often don’t take into account when talking about failure is time. You could have a brilliant product, but if you market it too early or too late, it will fail. This doesn’t mean the product is bad, it means your timing was bad. It is very difficult to assess and plan the right timing, because we only have one life and everything proceeds chronologically. You can’t try something again, the circumstances are constantly evolving and. Our advice: try again with the same (or improved) idea on a moment that the stars are properly aligned. Help fate a hand by trying as often as possible. [[nl]]Eén zaak die we vaak over het hoofd zien is de rol van tijd in succes of falen. Je kan een briljant product hebben, maar als je het te vroeg of te laat op de markt brengt, mislukt het ook. Dat wil niet zeggen dat het product slecht was, maar wel de timing. En timing inschatten is heel erg moeilijk, omdat we nu éénmaal maar één leven hebben waarin alles mooi chronologisch verloopt na elkaar. Je kan dus niet iets opnieuw proberen, het zijn altijd andere omstandigheden. Ons advies is dan ook: waarom niet nog eens proberen met zelfde (of verbeterd) idee op een nieuw moment als de sterren net gunstiger staan? Een pleidooi om het lot zoveel mogelijk te helpen is zoveel mogelijk pogingen doen.
 • [[en]]“Take your time.” (Pieter Delbarge, Managing Director Stedelijk Onderwijs Gent) [[nl]]“Neem ook de tijd.” Pieter Delbarge (Algemeen directeur Stedelijk Onderwijs Gent)
  [[en]]Wicked problems need time to solve. Take your time to tackle complex problems. Better ask too many opinions, you might miss that very important one if you don’t. Don’t be afraid to postpone a solution. Sometimes time is your friend, and it could very well bring you fresh insights. [[nl]]Wicked problems want time to solve! Neem voldoende tijd om complexe problemen aan te pakken. Beter een mening te veel bevragen, dan een te weinig. Je hoeft geen angst te hebben om een oplossing even uit te stellen want soms is tijd je beste bondgenoot en brengt het de beste inzichten.
 • [[en]]“Do something funny or crazy.” (Peter Devisch, Cultuurcentrum Brugge) [[nl]]“Doe iets geks of leuk!” (Peter Devisch Cultuurcentrum Brugge)
  [[en]]It sounds trivial, but when I’m having difficulties at my job, I play ‘Hold on’ by Tom Waits. The content of the text is not related to persisting in what you do, but the refrain in combination with the absolute beauty of the song, give me an intrinsic boost. It makes me remember why I do what I do, it makes me remember the beauty of art. Quite often a fun soundtrack can make you feel better already. [[nl]]Het klinkt misschien triviaal maar als ik het even moeilijk heb met een aantal professionele noten, leg ik ‘Hold On’ van Tom Waits op, de inhoud van de tekst staat veraf van volhouden in je job, maar de boodschap van het refrein in samenspel met de pracht van het nummer, geven me toch telkens opnieuw een innerlijke boost om te weten waarvoor ik het doe, de schoonheid van de kunsten. Vaak is een leuke soundtrack al een goed begin voor een beter gevoel.
 • “Look for inner peace.” (Sarah Cherif, Founder bij CUTESolutions) [[nl]]“Zoek naar rust.” (Sarah Cherif Founder at CUTESolutions)
  [[en]]The attention Yoga, mindfulness and meditation attract is easily justifiable. We often live hectic days. For me, meditation and yoga help me relax, and help me take some distance. This might not work for everyone, but everyone should plan their own preferred activities for taking a break. [[nl]]De aandacht naar Yoga, mindfulness en mediatie is zeker niet onterecht. We hollen onszelf vaak voorbij in de hectiek van elke dag.  Voor mij werkt meditatie en yoga goed om weer tot rust te komen en het helpt me om afstand te nemen. Er zullen misschien mensen zijn waarvoor dit niet opgaat maar het lijkt me sowieso zinvol om op zoek te gaan naar activiteiten die rust brengen.

[[en]]Conclusion [[nl]]Slotbeschouwing

[[en]]I would like to end this article by sharing a personal belief with you: ‘living a life without failure doesn’t mean your life is successful’. Failure, failing and bad luck are part of our lives. Avoiding, concealing or denying this doesn’t bring you any further. We should invest our time and energy in proactively developing our agility and resilience. The following quotes and the reading list at the end of the article can help you on your way. [[nl]]Ik wil dit artikel graag afsluiten door een persoonlijke overtuiging met jullie te delen: ‘Een leven zonder tegenslag is geen waarborg voor een goed leven’. Tegenslag, falen en pech horen er nu eenmaal bij en dit verzwijgen, vermijden of ontkennen brengt dan ook geen zoden aan de dijk. We kunnen beter onze tijd en energie investeren in het proactief ontwikkelen van veerkracht en wendbaarheid. De favoriete quotes en de leestips kunnen alvast een duwtje in de rug zijn.

[[en]]Favourite panel quotes [[nl]]Favoriete quotes van het panel

 1. [[en]]Jurgen Van Eetvelde (Director Shared Services Center at Group AVEVE): “Make it happen (again)!“ [[nl]]Jurgen Van Eetvelde (Director Shared Services Center at Group AVEVE): “Make it happen (again)!“
  [[en]]This is about the fact that no one can make you successful. Only you can do that, so take the upper hand (again), even if it didn’t work out the first time. [[nl]]Dit gaat over het feit dat niets of niemand er voor zal zorgen dat jijzelf succesvol kan zijn, dat kan alleen jijzelf. Neem de zaken dus zelf (opnieuw) in handen, ook al is het niet de eerste poging.
 2. [[en]]Alexandre Segers (Business Unit Manager Customised Programmes at Vlerick Business School): “If you want to win, you have to learn how to lose first.” [[nl]]Alexandre Segers (Business Unit Manager Customised Programmes at Vlerick Business School): “Als je wil winnen moet je eerst leren verliezen.”
  [[en]]By losing you learn new things, you know what not to do. If you know how it feels to lose, you’ll be extra motivated to go the extra mile next time. [[nl]]Door te verliezen leer je bij, weet je wat je niet moet doen, en als je weet hoe verlies voelt, ben je extra gemotiveerd om volgende keer een extra inspanning te leveren.
 3. [[en]]Wouter Claerhout (Freelance B2B Marketing Executive): "One step back, two steps forward." [[nl]]Wouter Claerhout (Freelance B2B Marketing Executive): "Reculer pour mieux sauter".
  [[en]]For me personally this means that every setback can cause a lot of negative energy. But you should use the slap in your face as an opportunity instead. Take a step back, reflect, and then try again and go two steps forward. [[nl]]Voor mij persoonlijk betekent dit dat elke set-back een hoop negatieve energie kan veroorzaken maar dat je eigenlijk een slap-in-the-face als een opportuniteit moet zien. Een stap terug, reflectie en dan verder en beter springen.
 4. [[en]]Sjoerd Vermeulen (Owner at Sjoerd Vermeulen Interimmanagement, Coaching & Consultancy): “No guts no glory.” [[nl]]Sjoerd Vermeulen (Owner at Sjoerd Vermeulen Interimmanagement, Coaching & Consultancy): “No guts no glory.”
  [[en]]If you tried something, and it doesn’t work, you didn’t fail. You successfully established that it doesn’t work. [[nl]]Als je iets niet probeert weet je ook niet of het succesvol kan zijn. Durf daarom ook eens ook anders te denken.
 5. [[en]]Bert Tanghe (Vice Managing Director at 'De Branding Waak vzw'): “Learn to see the difference between hearing & listening and between looking & seeing.” [[nl]]Bert Tanghe (adjunct algemeen directeur bij 'de branding waak vzw'): “Hanteer het verschil tussen horen & luisteren en tussen kijken & zien.“
  [[en]]This counts for both someone criticising you as a person, as well as for someone dismissing your idea. Maybe he/she did hear you, but didn’t listen correctly to what you offered exactly? Maybe he/she looked at you, but didn’t see the added value you could offer. [[nl]]Dit geldt zowel voor iemand die jou als persoon bekritiseert of voor diegene die jouw idee afketst  Hij heeft jou misschien wel gehoord, maar niet geluisterd naar wat je allemaal te bieden had? Hij heeft jou misschien wel bekeken maar niet gezien wat je aan meerwaarde te brengen had?
 6. [[en]]Gaya Van Boven (Directeur Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij deMens.nu): "Learn to fail, and if you fail, at least fail bloody hard.” [[nl]]Gaya Van Boven (Directeur Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij deMens.nu): “Leer te falen en als je faalt, faal dan verdomd goed.”
  [[en]]Having doubts incites the desire to take action inside me. If I don’t see it instantly, it motivates me to experiment. It teaches me to let go if I don’t know what I’m doing. It teaches me to persist if I’m stuck. It makes me milder towards myself and at the same time it makes it easier to self-evaluate and therefore to learn. [[nl]]Het zet me aan tot actie als ik twijfel. Het motiveert me tot experiment als ik het niet zie. Het leert me los te laten als ik het niet goed weet. Het leert me door te zetten als ik vast zit. Het maakt me milder voor mezelf en maakt het tegelijk makkelijker om keihard te evalueren (en dus te leren).

[[en]]Reading tips [[nl]]Leestips

Susan David • Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change, and Thrive in Work and Life
Srikumar Rao • Happiness at Work: Be Resilient, Motivated, and Successful - No Matter What
Steven Southwick • Resilience: The Science of Mastering Life's Greatest Challenges