[[en]]Duracell-bunny [[nl]]Duracell-konijn

[[en]]‘Enthusiasm’ is my middle name. Asa scout, in my studies and professionally I do what I do with passion. Friends sometimes call me a Duracell-bunny or a barrel of dynamite. In short, slowing down is not my thing… Which also means that I get frustrated when things don’t move forward, that being late is not an option and I catch myself at expecting the same speed of life from others. Fortunately, my age, some good advice and a son who is the exact opposite bring me to a halte very now and again. But not for long, because in life you have to move on! [[nl]]‘Enthousiasme’ is dan ook een term die op me plakt. Bij de scouts, in studies en professioneel ga ik met passie voor wat ik doe. Vrienden noemen we wel eens een Duracell-konijn of een vat dynamiet.  Kortom vertragen is niet aan mij besteed… Wat er ook wel voor zorgt dat ik gefrustreerd raak wanneer dingen niet vooruitgaan, te laat komen een no go is en er mezelf op betrap dat ik van anderen dezelfde snelheid verwacht. Gelukkig brengt leeftijd, goede raad en een zoon die het tegenovergestelde is, deze TGV af en toe tot een halt. Maar niet voor lang, want in het leven moet je gaan!

[[en]]Liberal nest [[nl]]Blauwe zaadjes

[[en]]I was born in a liberal nest. In our family of five, I was the only one who was not attracted by the corporate world.Hugging trees worked better for me as a teenager, so the choice for my nextstep was quickly made: social studies. It was during these studies that I first heard about Mobile School. After my studies, I even applied for a job, but I never received a reply... ;-) [[nl]]Ik kom uit een blauwgekleurd nest. In een gezin van vijf, was ik de enige die minder werd aangesproken door het bedrijfsleven. De geitenwollen sokken deden het meer voor mij als tiener. De keuze om iets sociaals te studeren was dan ook snel gemaakt. Het is trouwens tijdens mijn studies dat ik de eerste keer in contact kwam met Mobile School. Na mijn studies solliciteerde ik er zelfs, maar op die vacature kwam nooit een respons ;-)...

[[en]]The liberal nest fueled my curiosity on ‘the other side’. Discussions during dinner were generally about politics or business. With my left-wing boyfriend (now husband), the discussions were and are very vivid and loud. These discussions triggered a professional interest I would pursue a couple of years later; good things happen when business is combined with social. Later, the reverse logic was added; a non-profit becoming a social business. [[nl]Het blauwgekleurde nest zorgde er echter ook wel voor dat ik nieuwsgierig begon te worden naar ‘de andere kant’. De discussies aan tafel gingen altijd over politiek of business. En met een ‘linkse rakker’ - als vriend (toen)/man (nu) - ging en gaat het vaak wat luider en harder. Maar deze discussies plantten wel het zaadje van iets waar ik een paar jaar later professioneel actief naar op zoek zou gaan:  Er is iets te winnen wanneer business met social wordt verbonden.  En later kwam daar, in mijn redenering, ook de omgekeerde beweging bij.

[[en]]On a mission [[nl]]On a mission

[[en]]For some time, I didn’t actively nourish my interest in social profit because I kept working in the social sector, mainly inspired by the Scouts and my studies. I wrote my thesis on streetwork and empowerment, went to India for a couple of months to work for a localNGO and was soon confronted with the shortcomings of my idealism. After extra training and another experience abroad I started working for the Red Cross. Finally, naivety met realism. However hard I wanted to make the world a better place, I did realise more and more that clear processes, strategies and focus are crucial. [[nl]]Soit dat zaadje bleef lang gewoon een zaadje, want ik bleef het sociale voeden. De scouts en mijn studies hadden daar de grootste invloed op. Ik schreef mijn thesis dan ook over straathoekwerk en empowerment, trok een aantal maanden naar India om er aan de slag te gaan bij een lokale NGO en werd meer en meer geconfronteerd met de beperkingen van mijn idealisme. Na een extra opleiding en nog wat buitenlandse ervaring ging ik aan de slag bij Rode Kruis Vlaanderen. Het is daar dat mijn jeugdige naïviteit voor de eerste keer geconfronteerd werd met een gezonde dosis realisme. Hoe graag je de wereld ook wil verbeteren, duidelijke processen, strategieën en focus zijn cruciaal en dat besef groeide meer en meer.

[[en]]I was – and am – convinced that connecting social and business offers unique added value. Based on that conviction, I started my mission: develop my business experience to connect it with my social experience and thus making a difference. [[nl]]Ik was – en ben – ervan overtuigd dat de verbinding van social met business een unieke meerwaarde biedt. Vanuit die overtuiging, startte ik mijn missie: mijn ervaring in business ontwikkelen om vervolgens op een actieve manier beide te verbinden en zo een verschil te maken.

[[en]]An MBA and a job at Vlerick Business School fueled my insights in the corporate world and my commercial talent and brought another passion to the surface: coaching people in personal and professional growth. Thinking about the company’s challenges with the client and develop training programmes addressing the needs are my favourites! Conversations with CEO’s, managers and leaders concerning challenges and pitfalls give me energy.At Vlerick, I came across Mobile School again and I got to know StreetwiZe, as Vlerick contracted them as a partner in leadership programmes. I also started looking into social entrepreneurship and started a new project atVlerick called ‘Social Profit Grant’ to enable social organisations ingathering business experience. [[nl]]Een MBA en een job bij Vlerick Business School voedden mijn inzicht in het bedrijfsleven en mijn commercieel talent en brachten daarnaast ook een andere passie naar boven: mensen begeleiden in persoonlijke professionele groei. Samen met de klant nadenken over uitdagingen in het bedrijf en opleidingsprogramma’s ontwikkelen die aan die noden beantwoorden, vind ik top! Gesprekken met bedrijfsleiders, managers en leidinggevenden over uitdagingen en valkuilen geven me energie. Bij Vlerick kruiste mijn wereld opnieuw die van Mobile School. Ik leerde er StreetwiZe kennen. Als partner werden ze soms ingeschakeld in de leiderschapsprogramma’s en ik ging me verdiepen in Social Entrepreneurship. Daarnaast startte ik op Vlerick een project ‘Social Profit Grant’ om organisaties uit het sociale veld financieel te ondersteunen bij het opdoen van business kennis.

[[en]]After five years and a fantastic experience I was confronted with my own convictions. However passionate about talent-and leadership development, the pure profit focus of a company does not match with who I am. I soon realised that my personal drive is in cross-fertilisation. Not in business nor in social but in a combination of the two, based on the hard-headed belief that it’s good for society if both worlds open up to each other. After five years at Vlerick it was time to jump. As the saying goes: The proof of the pudding is in the eating’, so I quit my job, dove into the deep and my husband called me crazy ;-)! [[nl]]Vijf jaar en een fantastische ervaring later, komt een mens zichzelf al eens tegen. Hoe gepassioneerd ik ook was over talent en leiderschapsontwikkeling, de pure profit focus van een bedrijf matcht niet met wie ik ben. Het besef groeide dat mijn persoonlijke drive echt zit in de kruisbestuiving. Niet in business en niet in social maar in een combinatie van de twee, vanuit de rotsvaste overtuiging dat het onze samenleving ten goede zou komen als beide wat meer openheid ten opzichte van elkaar zouden tonen. Na vijf jaar Vlerick was het tijd om zelf te springen, wat mij bij mijn favoriete quote brengt: ‘The proof of the pudding is in the eating!’. Ik nam ontslag, sprong in het diepe en had een man die me ‘zot’ verklaarde ;-)!

[[en]]The mission continues [[nl]]The mission continues

[[en]]A couple of months later, I stumbled upon StreetwiZe again but this time I became part of the team. The perfect occasion to apply my talent- and leadership development experience in an organisation where social impact rules. Social entrepreneurship pur sang! [[nl]]Een paar maanden later, kruiste StreetwiZe nogmaals mijn pad en dit keer werd ik zelf een deel van het team. De ideale kans om mijn ervaring rond talent- en leiderschapsontwikkeling toe te passen in een organisatie waar maatschappelijke en sociale impact bovenaan staan. Social entrepreneurship pur sang!

[[en]]Since that day I commute to Leuven to make a difference, together with a fantastic team and a high dose of idealism. I am convinced of the power of the Street Skills- model and the fact that they are crucial competencies to make companies and organisations stronger in handling change and complexity. As a Managing Partner, it is an honour for me to coordinate and develop StreetwiZe activities in Belgium. The ideal opportunity to create added value by combining business and social myself. [[nl]]Sindsdien pendel ik naar Leuven om – samen met een fantastisch team van professionals en die gezonde dosis idealisme - het verschil te maken. Overtuigd van de kracht van het Street Skills-model en het feit dat deze Street Skills cruciale vaardigheden zijn om bedrijven, organisaties en mensen weerbaar te maken in het omgaan met verandering en complexiteit, vind ik het een eer om als Managing Partner de coördinatie en verdere ontwikkeling van de StreetwiZe-activiteiten in België voor mijn rekening te nemen. Dé kans om de meerwaarde die business en social voor elkaar kunnen betekenen zelf te gaan creëren.

[[en]]My favourite Street Skill? Without any doubt, cooperative competition. Not least because it is actually a contradiction. Fore most because this skill is the one I apply every single day and I feel it makes me grow. Managing a team of freelance partners is a constant movement between standing united and challenging each other and I love it ;-)!  [[nl]]Mijn favoriete Street Skill? Zonder twijfel coöperatieve competitie. Niet in het minst omdat het een contradictie inhoudt. Maar bovenal omdat het deze skill is die ik elke dag moet toepassen en ik mij er stap voor stap in voel groeien. Het aansturen van een team van freelance partners is een continu gegeven van insluiten en uitdagen en I love it :)!

 

[[en]]Tags – spontaneous associations by colleagues: [[nl]]Tags – spontane associaties door collega’s

[[en]]on a mission • determined/hard headed •a black hen laying white eggs • endearing big smile • juggler: keeps many balls up in the air • scatterbrain • negotiator in the making • unicorn • mythical and wonderful • passionate, frank and straight forward • motivated and motivating • explicit and to-the-point • energetic and enthusiastic • stubborn • party animal • courageous • dedicated [[nl]]On a mission * vastberaden/koppige doordrijver * harde bolster, zachte kern * ontwapenend brede glimlach * jongleur: houdt -tig ballen in de lucht * tikkeltje chaoot * onderhandelaar in wording * eenhoorn * mythisch en wonderlijk * gedreven, rechtuit niet pleue * Gedreven en drijvend * Expliciet en to-the-point