[[en]]Around this time last year, we were moved to tears by the powerful riffs of Metallica in a sold out concert at King Baudouin stadium. Since 1982, this band has not only sold more than 115 million albums but also 22 million tickets for their shows. This puts them in the same category as U2 and the Rolling Stones, groups that we can hardly describe as ‘niche’. Unfortunately, the band members of Metallica fare less well when it comes to this week's theme of self-care. Dave Mustaine, their lead guitarist, had to leave the band because of an unsuccessful fight against his addictions. After the tragic death of their first bass player, the other band members also lost themselves in drugs and alcohol, earning them the nickname "Alcohollica". Even today, to the great regret of his fans and intimates, frontman James Hetfield has had to exchange his tour bus for a detox. [[nl]]Vorig jaar rond deze tijd pinkten wij ontroerd een traantje weg bij de krachtige riffs van Metallica in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Sinds 1982 verkocht deze band niet alleen meer dan 115 miljoen albums maar ook 22 miljoen tickets voor hun shows. Dit plaatst hen in hetzelfde rijtje als U2 en de Rolling Stones, groepen die we bezwaarlijk als niche kunnen omschrijven. Helaas vergaat het de bandleden van Metallica iets minder goed wanneer het gaat om het thema van deze week, zelfzorg. Dave Mustaine, hun eerste gitarist, moest de band verlaten vanwege een weinig succesvolle strijd tegen zijn verslavingen. Na het tragische overlijden van hun eerste bassist verloren ook de andere bandleden zichzelf in drugs en alcohol, hetgeen hen de bijnaam ‘Alcohollica’ opleverde. Ook vandaag moet frontman James Hetfield, tot grote spijt van zijn fans en intimi, zijn tourbus inruilen voor een ontwenningskliniek.

©Metallica.com

[[en]]And that brings us to harsh reality. Just as you cannot lead a band without leading yourself, you cannot nurture others without nurturing yourself. The theme of self-care will become increasingly important. Our society cannot fully meet the increasing demand for care; we must take our own self-care in hand. The same goes for professional organisations; they would do well to focus on care in the broadest sense. At the same time, the responsibility to take care of oneself also lies with the employee. Unfortunately, we are not very good at that. On the one hand, we often reduce self-care to a run during the afternoon or to annoying hashtags such as #metime or #worklife. On the other, we only start with self-care when it is too late, instead of being proactive earlier on. [[nl]]En dat brengt ons bij de harde realiteit. Net zomin je een band kan leiden zonder jezelf te leiden, zo kan je ook geen anderen verzorgen zonder jezelf te verzorgen. En het thema zelfzorg zal steeds meer aan belang toenemen. Onze maatschappij kan de toenemende zorgvraag niet volledig voor ons invullen, we zullen ook onze eigen zorg in handen moeten nemen. Hetzelfde geldt voor professionele organisaties; die doen er goed aan zorg in de breedste zin centraal te stellen. Daar staat tegenover dat de verantwoordelijkheid om voor zichzelf te zorgen ook bij de medewerker ligt. Helaas zijn we daar niet zo goed in. Enerzijds omdat we zelfzorg vaak reduceren tot een loopje tijdens de middag of tot ergerlijke hashtags als  #metime of #worklife. Anderzijds omdat we pas starten met zelfzorg als het te laat is, eerder dan er proactief mee aan de slag te gaan.

[[en]]Now, the attentive followers of this section will have understood that self-care is not one of my more pronounced talents. Due to Corona I still have an excuse for my unkempt head of hair and growing neck carpet. Moreover, it gives me the look of a hard rocker in the making. But there are many bad habits that I don't really have a rational excuse for, like smoking. So I could also use some inspiration. I found it with Luis, a former gang member who lives the essence of self-care and does not write about it. Luis chose to change his environment and leave the gang. He did this from a growing awareness that his addiction, the tangle in his head, had to be unraveled first. And he succeeded in that by working with his strengths, to become a clown. We also see the same three components recur in reading material. I will shorten them to CARE (Conditions, Awareness and REaction). [[nl]]Nu, de oplettende volger van deze rubriek zal intussen wel begrepen hebben dat zelfzorg niet direct behoort tot mijn meest uitgesproken talenten. Voor mijn onverzorgde haardos, inclusief uitdeinend nektapijt, heb ik door Corona nog een excuus. Bovendien geeft het mij de look van een Hard Rocker in wording. Maar er zijn veel slechte gewoontes waar ik niet echt een rationeel excuus voor heb, denk maar aan roken. Ik kan dus ook wat inspiratie gebruiken. Die vond ik bij Luis, een voormalig bendelid die de essentie van zelfzorg leeft en er niet over schrijft. Luis koos ervoor om zijn omgeving te veranderen en de bende te verlaten. Dit deed hij vanuit een groeiend bewustzijn dat zijn verslaving, het kluwen in zijn hoofd, eerst ontrafeld moest worden. En daarin slaagde hij door stevig aan de slag te gaan met zijn kracht, clown worden. Ook in de literatuur zien we dezelfde drie componenten terugkomen. Ik kort ze even af tot CARE (Conditions, Awareness en REaction).

[[en]]First of all, in order to effectively self-care it is best to work together, not alone, to shape the right conditions (Conditions). As an organization or society, we can create the right conditions by literally creating an environment in which everyone is able to care for themselves. Think of the mobile school that children regularly visit and the construction of parks in densely urbanized areas. We can look for a support network, people or organizations that stimulate us positively. Interacting with the surroundings can have a huge effect. Dog owners will agree that a four-legged friend encourages more exercise. [[nl]]Vooreerst gaan we om effectief aan zelfzorg te doen het best samen, en niet alleen, aan de slag om de juiste condities vorm te geven. Als organisatie of samenleving kunnen we de juiste condities scheppen door letterlijk een omgeving te creëren waarin iedereen aan zelfzorg kan doen. Denk aan de mobiele school die kinderen op regelmatige basis bezoekt maar ook aan de aanleg van parkjes in dicht verstedelijkte gebieden. Zelf kunnen we op zoek gaan naar een ondersteunend netwerk, mensen of organisaties die ons positief stimuleren. Ingrijpen op de omgeving kan veel effect hebben. Hondenbezitters zullen het met me eens zijn dat een lieve viervoeter aanzet tot meer beweging.                

[[en]]Secondly, self-care also requires a strong dose of awareness (Awareness). Too often we let ourselves be influenced by available yet bad advice. Actively looking for substantiated sources and acquiring reliable information is a necessary step in building self-care. Hence, doctors often ask whether, and what, a patient has already read about pathology. It goes without saying that a government and an organization must also contribute to building more awareness about important themes. Just think of campaigns around alcohol or exercise at work. It is important that we communicate these insights in an understandable manner. In other words, it doesn't have to be a detailed powerpoint. [[nl]]Ten tweede vraagt zelfzorg ook een stevige dosis bewustzijn (Awareness). Te vaak laten we ons beïnvloeden door toegankelijk, maar slecht advies. Actief op zoek gaan naar onderbouwde bronnen en het verwerven van betrouwbare informatie is een noodzakelijke stap in het opbouwen van zelfzorg. Vandaar dat artsen vaak de vraag stellen of, en wat, een patiënt al heeft gelezen over een pathologie. Het spreekt voor zich dat ook een overheid en een organisatie moet bijdragen tot het opbouwen van meer bewustzijn rond belangrijke thema’s. Denk maar aan campagnes rond alcohol of beweging op het werk. Belangrijk is wel dat we deze inzichten op een begrijpelijke manier communiceren. Het hoeft met andere woorden geen gedetailleerde powerpoint te zijn.  

©In De Gloria - Vermaelen's Project

[[en]]Finally, we would do well to respond correctly to the information we receive (Reaction). Change is not only in thinking, but also in doing. And here science teaches us that small (re) actions make a big difference. It's the little things like taking ten thousand steps or starting each morning  with a healthy routine that can have a big impact in the long run. To say it as in Vermaelen's project (In De Gloria): "a little effort makes a world of difference". Here too, a government can lend a hand by prescribing concrete behavioural tips for its population. Keeping a distance of one and a half meters is a good example of this, relaxing visiting arrangement is less so. The more confusing the description of desired behavior, the more people will stick with their old behavior. This applies unabated to organizations where complex terminology often takes the place of clear communication. Or do you understand exactly what behavior is expected as a "young, dynamic team player who always gives the best of himself in a flexible manner in a challenging learning environment"? [[nl]]Tot slot doen we er goed aan om op de juiste manier te reageren op de informatie die we krijgen (Reaction). Verandering ligt niet alleen in het denken, ook in het doen. En hier leert de wetenschap ons dat kleine (re)acties een groot verschil maken. Het zijn de kleine dingen, zoals tienduizend stappen zetten of elke dag starten met een gezond ochtendritueel, die op termijn een groot impact kunnen hebben. Om het met Vermaelen’s project (In De Gloria) te zeggen: ‘een kleine moeite maakt een wereld van verschil’. Ook hier kan een overheid een handje toesteken door haar bevolking concrete gedragstips voor te schrijven. Het houden van anderhalve meter afstand is hiervan een goed voorbeeld, de versoepeling van de bezoekregeling net iets minder. Hoe verwarrender het gewenste gedrag wordt beschreven, des te meer mensen bij het oude gedrag zullen blijven. Dit geldt onverminderd voor organisaties waar complexe terminologie vaak de plaats inneemt van heldere oproepen. Of begrijpt u precies welk gedrag er wordt verwacht als ‘jonge, dynamische teamspeler die steeds het beste van zichzelf geeft op een flexibele manier in een uitdagende leeromgeving’?              

[[en]]Excuse me now, I'm off to do some headbanging. [[nl]]Als u mij nu wil excuseren, ik moet gaan headbangen.

[[en]]More Streetfood for Thought? [[nl]]Meer Streetfood for Thought?